shcf

Sugen på att tävla? 

Vid den tidpunkten när man kommit så långt att man vill börja ge sig ut och tävla med sin hund, ställs vissa krav på dig som är ägare och tränare. 
Det krävs både licens till tränarens såväl som licens på hunden för att göra detta möjligt. 


Kontakta ert sällskap för att ta reda på mer hur nu ska gå till väga. 

Hunden ska:

 • Vara registrerad hos SHCF & SKK.
 • Hunden måste ha fyllt 15 månader.
 • Ha en godkänd och licensierad tränare med medlemsskap i SHCF.
 • Sprungit ett godkänt solo- & licenslopp.
 • Vara vaccinerad enligt SKK's bestämmelser.


Registrering av hund:

Tränaren ska:

 • Har för året ett medlemskap i ett sällskap som är anslutet till SHCF.
 • Genomgått en utbildning via sitt sällskap och blivit godkänd av SHCF som tränare.
 • Ha kännedom om SHCF och dennes roll i sporten.
 • Bl.a känna till stadgar, regelverk och sv. djurskyddet.

För att hund ska kunna ta licens på rundbana måste en registrering av hunden först göras till SHCF.

Detta görs genom att ta en kopia / fotografering av hundens registreringsbevis från SKK alt. SKK stämplad exportstamtavla tillsammans med SHCF's ägarregistreringsblankett som sedan skickas in till regshcf@gmail.com. Var ute i god tid, ditt ärende kan ha en handläggningstid på 7 dagar.
Blanketten är viktig eftersom här skrivs information på vem som är ägare till hunden och även senare vem som kommer att ha inneha huvudansvaret till hunden, dvs vem som står som tränaren till hunden.
Här fyller man även i kontaktuppgifter samt vilken klubbtillhörighet(betalt medlemsskap för kalenderåret) man har. Hund ska ha samma namn i SKK:s och SHCF:s register, om inte SHCF ger dispens för detta. 
Mer information om godkännande av namn finns att läsa i SHCF Regelverk C2.

Samt tillhörande bilaga. 

Bra att veta är att hund inte kan ha samma namn som redan registrerad hund hos SHCF.

»Annat exempel:
Om namnet Cassiopeja är registrerat kan exempelvis inte Kassiopeja eller Cassiopeia heller registreras.
Namnet får även enbart innehålla 17 tecken totalt, ink mellanslag.

ev. kennelnamn eller prefix så som rasbeskrivning undantags vid bedömningen.


När hund är registrerad kommer en "ID-Handling" att skickas ut till berörd mejladress.

Denna handling är viktig och behövs vid licenstagningen av den nyregistrerade hunden. Den skall visas för bl.a domare på plats när hund ska springa för sina licenslopp. 

Har ID-Handlingen tappats bort eller ifall hund redan blivit registrerad i SHCF av uppfödaren går det att skicka efter en ny. Dessa raser finns i dagsläget registrerade hos SHCF ↴

A = Afghan       b = Basenji        B = Borzoi      g = Galgo    G = Greyhound     

Ig = Italian Greyhound    M = Magyar Agar     P = Podengo    S = Saluki     s = Sloughi   

Sb = Staffordshire Bullterrier     W = Whippet

Licenstagning för Tränare:

Del av ägarregistreringsblanketten

ID-Bekräftelse från SHCF

För att en hund ska få delta i tävling måste det finnas en registrerad tränare som är medlem i ett sällskap, anslutet i SHCF. 

Din licens är viktig både för dig, din hund och dina medtävlande. Den ger er kunskap om hur er hund ska skötas under bl.a. tävling och träning, men också hur hunden ska skötas efter avslutad tävlingskarriär.

För att få sin licens, måste tränaren gå en tränarutbildning hos den anslutne ägaren / tränarens sällskap's utbildningsansvarig. 


» Läs mer! Om de krav som ställs under utbildningen här

» Läs mer! Utbildningsmaterialet för tränare här


Under sin utbildning får tränaren kunskap om bl.a doping, djurskydd, vaccinationer, stadgar och regelverk. 
Ha kunskap om registrering, licenstagning, tävlingsinbjudan med tillhörande tävlingsmoment på och runt banan.
Utbildningsansvarig i sällskapet har examinationsrätt och när medlemmen fullgjort sin utbildning och tagit del av de skriftliga såväl som det praktiska momenten som man bör veta på och runt en tävlingsbana, både under tävling såväl som träning kan eleven godkännas. 

När utbildningsansvarig har godkänt tränaren, kontaktar den ansvarige utbildaren SHCF så de kan registrera den godkända medlemmens licens. (Licenskort kommer ej att skickas ut.)

Examinationsrätten innebär också att utbildningsansvarig har rätten att underkänna den som går utbildningen och utbildaren anser att eleven inte har uppfyllt kraven för licensen.  


Ansökan för att registreras som tränare och även ägare till hund görs på angiven blankett som återfinns på SHCF.
Blanketten samt kopia på hundens registreringsbevis skickas in till regshcf@gmail.com

O B S !  Regelverk D2. SHCF kan neka registrering av tränare som åsidosätter djurskyddets eller god hundhållning, bryter mot stadgar eller regelverk, sätter hundkapplöpningssportens anseende i fara eller i övrigt uppträder på ett synnerligen osportsligt eller oetiskt sätt.

Handlerlicens
För minderårig kan man även tillhandahålla ett så kallat "handlertillstånd" förutsatt att den tävlande hunden redan har en tränare med behörig B-licens. Handlertillstånd har inget utbildningskrav, men tränaren till hunden har alltid det fullaste ansvaret både för hunden och handlerns uppförande under hela tävlingsdagen. Handlertillstånd är inget man behöver ansöka om.

Licenstagning för hund: 


Innan en licenstagning kan utföras måste de punkterna som har diskuterats längre upp sidan först genomföras. 
» Kortfattad avcheckning: 

 • Registrering gjord av hund genom att maila nedan till regshcf@gmail.com
  -Kopia på SKK's registreringsbevis/SKK stämplad exportstamtavla till SHCF.
  -Kopia på ifyllt ägarregistreringspapper.
 • Fått ID-bekräftelse av reggshcf@gmail.com att hunden är registrerad och även sparat denna.
 • Inneha ett medlemsskap för året i ett sällskap, anslutet till SHCF.


Inför en solo- och tävlingslicens, är det du som är tränare för hunden, ansvarig att kontakta domare och eventuella funktionärer i den klubb ni tänker utföra ert solo- och licenslopp hos. 

Det är därför viktigt att med säkerhet veta att dessa personer kommer finnas på plats för dagen och kan dömma i ert licenslopp. 
Det är även du som är tränare som är ansvarig att tagit kontakt / fått tag i licenshundar till ert tänkta licenslopp. 
Känner du dig osäker och inte vet hur du ska gå till väga är det viktigt att du tar kontakt med klubben du har ditt medlemsskap i, vid funderingar. 

» Vid sololicenstagningen är det viktigt att du ska kunna uppvisa din hunds ID-bekräftelse för den ansvariga domaren som är på plats för dagen och som kommer dömma hunden i sitt sololicenslopp. Du ska sedan även väga hund innan starttillfället sker så att en vikt kan registreras samt en avläsning av chip kan utföras. (Så att rätt hund är på plats)

Hunden ska sedan utrustas med tävlingsutrustning så som munkorg och nummertäcke med det nummer på box som hund kommer springa ifrån för dagen. Har ni inte införskaffat ett nummertäcke ännu så finns det oftast lånevarianter på varje kappbana. 
» Vid licenstagning med flera hundar görs precis samma process, kontakt med ansvariga dagar innan licensloppet, uppvisande av ID-bekräftelse, chip och viktregistrering på plats och tävlingsutrustning på innan starttillfället. 
Här skriver man även ner deltagandes hundars tävlingsnamn och vilket nummertäcke med det nummer på box de deltagande hundarna kommer springa ifrån. 

Efter att licenslopp har utförts kommer domaren senare att kontakta er på plats på banan för ett utlåtande. I vissa fall kan hund ha underkänts i loppet eller även vara ej bedömbart ifall hund inte har haft kontakt med sina kamrater på ett sådant sätt att det gått att bedömma ifall hund avses löpsäker eller ej. 


Sololicens godkänns genom:

 • Hunden startar från box och springer exemeplvis kort- / medeldistans för att visa för domare att hunden är intresserad och helt fokuserad på trasan.

 • Hund underkänns i licenslopp om: 

  1. Den inte klarar startmomentet. 
  2. Den inte jagar tillfredställande. 
  3. Den har svårigheter med kurvtagningen.

 • Hunden skall bära full tävlingsutrustning.
   

Licenslopp godkänns genom: 

 • Licensloppet ska innehålla minst två stödhundar och kan utföras över medel-eller kortdistans. Med stödhund avses löpsäkerhund som har eller har haft tävlingslicens och inte fråntagits denna på grund av oren löpning.

 • Deltagande licenshund ska passera eller passeras av minst en av de deltagande hundarna på ett sådant sätt att licenshundens löpsäkerhet och lämplighet därigenom kan bedömas.

 • I trial och licenslopp ska samtliga hundar vara tävlingsutrustade.» Licenslopp med fler deltagande hundar:
2 licensierande hundar med 4 licenstagande hundar går även att köras. Principen är detsamma men med flera hundar i loppet ökar chansen att hund kan passera eller bli passerad av de övriga hundarna under loppet. 

Man vill med dessa licenslopp se att hunden jagar, samtidigt som det befinner sig med fler deltagande hundar i loppet. 

Hund som tar licens ska enbart fokuser på trasan och inte på andra saker, så som matte / husse eller kamraterna längs vägen på banan. 

Indragen tävlingslicens

Hund kan få indragen tävlingslicens eller startförbud p.g.a olika anledningar. 
Det är viktigt att känna till att denna möjlighet även finns såväl som att man även kan ta om sin förlorade licens. 


ur regelverket
» D7.Indragande av tävlingslicens

 1. Hund som diskvalificeras pga oren löpning får startförbud i 15 dagar
 2. Om hund efter sådant startförbud genomför 3(tre) tävlingslopp utan ny diskvalificering så faller den diskvalificeringen och reglerna enligt punkt 1. gäller därefter.
 3. Hund som på nytt diskvalificeras efter startförbud och inom 3(tre) tävlingslopp misterlicensen
 4. Nytt licenslopp för hund som mist licensen ska genomförasmed minst två stödhundar och får tidigast genomföras efter 30dagar efter den senaste diskvalifikationen. 
  Hund som åter tagit licensen följer därefter samma regler som andra hundar
 5. En hund kan ta om sin licens, enligt punkt 4, högst fyra gånger.


Hund kan även stängas av och bli såkallat rödlistade. Med rödlistning menas att hund ej får starta under denna period. 

 • Hund som stryks av tävlingsveterinär stängs av under 10 dagar, eller den tid som veterinären meddelar. 
 • Hund som stryks av tränare innan tävlingsdagen stängs av under 10 dagar från den dagen då starten skulle ha skett. 
 • Hund som stryks på grund av kennelhosta stängs av under 14 dagar. Detta gäller även de hundar som ägaren / tränare i övrigt förfogar över. 
  Dessa regler gäller även vid start utomlands och även utlänska hundar som ej finns i SHCF's register. 

 • Om hund underkänns i licenslopp får hunden inte delta i nytt sådant lopp fören 10 dagar förflutit, räknat från dagen efter det underkända loppet. 
 • Hund som 0-placerats vid två följande lopp får inte delta i nytt tävlingslopp förrän 10 dagar förflutit, räknat från dagen efter tävlingsdagen. Om hunden vid sådant lopp åter 0-placeras ska hunden genomföra licenslopp enligt punkt D7d(4) innan ny tävlingsstart får ske.
 • Tävlingsdomare kan vidare diskvalificera hund som inte följer banan, stannar, stannar upp eller vänder under loppet eller löper mot banans riktning. Diskvalificerad hund hanteras enligt lydelsen D7. Indragande av tävlingslicens.

För att lära dig mer om indragen licens eller rödmarkering, läs på mer i bl.a. regelverket och dopingreglemente.
Karenstider av flera olika preparat kan vara bra att ka koll på hos hund, då bl.a. kemisk kastrering & fästingmedel anses vara dopingklassade och har därför även en karenstid för att få starta.