shcf

S H C F

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund


SHCF eller även kallat förbundet / förbundsstyrelsen, är en ideellt förbund som sammanslutits av verksamma ideella hundkapplöpningssällskap utstationerade i hela Sverige.

Förbundet ansvarar för ett gott samspel samspel mellan de aktiva, jobbar för såväl hundens som människans utveckling, värnar om en god avel samt ett gott djurskydd inom sporten.


Styrelsen i förbundet övervakar även hundkapplöpningssporten i Sverige genom att ge ut regelverk med tillhörande supplement. Utse, godkänna och utbilda domare, godkänna sällskapens sökta tävlingsdagar, ansvara för sammarbete med andra organisationer och myndigheter. m.fl. 


Varje sällskap i Sverige ställer sig under SHCF och dess regelverk för att kunna få tävla och vara verksam inom hundkapplöpningen och sporten. 
Dessa personer har dessutom en skyldighet att känna till innehållet i regelverket, bestämmelser, stadgar, djurskyddslagen innebörd, tillämpningsansvisningar om smittskydd m.fl.
Regelverket gäller alltid och ska alltid tillämpas vid tävling, träning och övrig verksamhet med anknytning till hundkapplöpning. 

Hundägarens ansvar
För att undvika oseriöst hundägande har (SHCF) infört ett strängt regelverk att följa.

Kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och hålls senast 1 maj.  
Innan kongressen äger rum ska alla sällskap ha genomfört ett årsmöte/medlemsmöte och bearbetat de motioner som inkommit och som sedan tas upp under själva kongressen tillsammans med förbundet ang regel-/stadeändringar. 


Under kongressen är det ledarmöter, valda under årsmötet av varje sällskap som skall representera sällskapen.
Antalet ombud är 25 stycken och fördelas mellan sällskapen, beroende på sällskapens medlemsantal. 
Vid kongress äger enskild medlem, som är ansluten till något av de tillhörande sällskapen, rätt att närvara under kongressen som åhörare, men har inte rätten att rösta eller föra talan under pågående kongress.
Det är varje kongressledarmot / ombud som representerar sällskapet som äger rösträtten och för talan för sin klubb.