S H C F

Svenska Hundkapplöpningssportens Centralförbund


SHCF eller även kallat förbundet/förbundsstyrelsen, är en ideellt förbund som sammanslutits av verksamma ideella hundkapplöpningssällskap utstationerade i hela Sverige.

Förbundet använding är av att ha ett gott samspel och aktiviteter för såväl hunden som människans utveckling, värna för en god avel samt ett gott djurskydd inom sporten.


Styrelsen i förbundet övervakar även hundkapplöpningssporten i Sverige genom att ge ut regelverk med tillhörande supplement. Utse, godkänna och utbilda domare, godkänna sällskapens sökta tävlingsdagar, ansvara för sammarbete med andra organisationer och myndigheter. m.fl. 


Varje sällskap i Sverige ställer sig under SHCF och dess regelverk för att kunna få tävla och vara verksam inom hundkapplöpningen. 
Dessa personer har dessutom en skyldighet att känna till innehållet i regelverket, bestämmelser, stadgar, djurskyddslagen innebörd, tillämpningsansvisningar om smittskydd m.fl.
Regelverk gäller alltid och ska alltid tillämpas vid tävling, träning och övrig verksamhet med anknytning till hundkapplöpning. 

Hundägarens ansvar
För att undvika oseriöst hundägande har (SHCF) infört ett strängt regelverk att följa.

Kongress

Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och detta hålls senast 1 maj varje år.  
Innan kongressen äger rum ska alla sällskap ha erhållit ett årsmöte/medlemsmöte och bearbetat de motioner som inkommit och som sedan tas upp under själva kongressen tillsammans med förbundet ang regel-/stadeändringar. 


Under kongressen är det ledarmöter, valda under årsmötet av varje sällskap som skall representerar sällskapen.
Antalet ombud är 25 stycken och fördelas mellan sällskapen, beroende på sällskapens medlemsantal. 
Vid kongress äger enskild medlem, som är anslutet i något av de tillhörande sällskapen, rätt att närvara under kongressen som åhörare, men arhåller inte rätten att rösta eller föra talan under pågående kongress.
Det är varje kongressledarmot/ombud som representerar sällskapet som äger rösträtten och för talan för dess klubb.

Ojämna år: Regelverksändringa

Jämna år: Stadgeändringar